• Hendrik Muilman to August Wilhelm von Schlegel

 • Place of Dispatch: Amsterdam · Place of Destination: Braunschweig · Date: 22.09.1795
Edition Status: Newly transcribed and labelled; double collated
  Metadata Concerning Header
 • Sender: Hendrik Muilman
 • Recipient: August Wilhelm von Schlegel
 • Place of Dispatch: Amsterdam
 • Place of Destination: Braunschweig
 • Date: 22.09.1795
 • Notations: Empfangsort erschlossen.
  Manuscript
 • Provider: Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek
 • OAI Id: DE-1a-34292
 • Classification Number: Mscr.Dresd.e.90,XIX,Bd.15,Nr.80
 • Number of Pages: 4S. auf Doppelbl., hs. m. U.
 • Format: 23,2 x 19,4 cm
 • Incipit: „[1] Myn Heer & Vriend
  Twee Reedenen zijn er, dat ik Uw in’t Hollandsch Beantwd., de eerste dat Zulx mij gemaklyker [...]“
  Language
 • Dutch
  Editors
 • Hoenen, Armin
 • Liuzzo, David
 • Pheiff, Jeffrey
 • Sijs, Nicoline van der
 • Steinbrink, Gesa
 • Varwig, Olivia
[1] Myn Heer & Vriend
Twee Reedenen zijn er, dat ik Uw in’t Hollandsch Beantwd., de eerste dat Zulx mij gemaklyker vald, de andere dat UEd Zig in die taal meester gemaakt Hebbende, doet onderhouden, Vergeeft mij ik De Eerste Brief onbeantwoord gelaaten heb, Ik kan niet Zegge, Juijst Veele bezigheeden mij Daar inne Hebbe weederhouden, dan Juijst wanneer Willem Schreef kwam ’t een of ander BeletZel, Hy heeft Zeeker niet vergeeten Uw van mijn achting te verZeekere De Inleggende voor hem by Uw Laadste mde 12 Septr ontfangen, hem ik hem overhandigd, ik kan Uw echter VerZeekere myn nalatigheijd, niet aan Vergeebendheyd Is toeteschryven, dikwils het Genoegen hebbende ons te onderhouden, over ’t een of ander Sujet bij Uw aanweezen Voorgevallen, en ik heb met genoegen te Zegge, Willem Zyn Verlangst Groot is van Uw te hooren, en op de Daagen dat de posten van Uw quartieren aankoomen; als ik thuijs kom, verneemt of er geen brieven voor hem Zijn, Een blyk hy altoos aan Uw indagtig is, ook Twyfel ik niet, of dit Zal Zo blyven voortduuren, en Steeds erkentelik Blyven voor de Zorg aan hem betoond.
[2] Het was my aangenaam te verneemen UEd Mevrouw desZelvs Moeder en verdere famille in welstand had aangetroffen, Ik had reeds vernoomen Uw Sejour in Hanover niet was van duur Geweest, en Zig na Brunswyk had begeeven, het geen ik nu ook bespeur Uyt de plaats daar desZelfs missive Uyt is gedateerd Zo is geComfirmeerd, echter dat UE: voorneemens is Een rysje te doen, en daar toe eenige Penningen benodigd Zijnde, op mij wilde trekken f 300: ‒ om Uw Zulx nu gemaklik te maken Zo Zenden Ik inleggende een Brief aan de Wede Heeren I. M. Geller Zoonen tot Uwent, DeZelve Vertoonende Zal Uw f 500,‒ UE: werden betaald, en Gelieft nu (by Leeven & sterven) op ’t doccument in Uw Handen, afteschrijven deeze Som te hebben ontfangen, Ik heb het tot f 500,– Gesteld om een effener Som te Bepaalen. daar wy thans Zo veele Belastinge hebben te betaalen is het Cas geld wat schaars, niet te min is het billyk, Het Geen men schuldig is te betalen, en wanneer UEd meerder nodig Heeft, Zal UEd my daar van volgens overeenkomst daar wel van verwittigen.
Ik Had niet anders gedagt, of Zouden bereyds vernoomen hebben UEd Zig geEtabluieerd had gezien, Daar ik Gerust ben, UE: overtuygt Zyt, ik veel
[3] deel Zal neemen in al ’t geene UEd kan aangaan, Zal ’t my aangenaam Zyn te verneemen UEd in een of andere Post Zyt geplaast.
Tot Heeden ben ik niet geslaagt by
myn Zoon Iemand te vinden na myn genoegen, ofschoon Veele aanZoeken hebben gehad, dan Zeederd korte daagen is mij een Heer voorgedragen daar ik waarschynlijk toe Zal overgaen, Het is niet onverschillig aan Wien men de Educatie toevertrouwd en voor al voor een Jongeling op Zijn Jaaren, (Dat Juyst in’t gebrooken komt) Daar bij de Tyden die wij beleeven admitteeren niet, een ieder in Zyn Huijs te Haalen, voor en aleen lenige kennisse of Grondige Imformatie te hebben bekoomen
Ik heb van den
Heer Munter eyndelik Berigt bekoomen, dat ZynE: nerveus Mevr. Godin, ’t Saisoen te Piermont heeft doorgebragt Maar thans weeder na Hanover geretourneerd is. Deeze PLaats en derzelve Inwooners Schynen Hun Zeer te Bevallen, Myn Zwager Lampsints Heeft daar meede eenige dagen doorgebragt Dog zo als ik Geloof thans op Zyn retour is
Ik heb mij voorgeschreeven omtrent ’t Politicque met te Schryven,
alleen Zyn myne Hartelyke Wenschen, den Hemel Spoedig een generale Vreede over gansch Europa mag geeven, en dat [4] Eyndelik ’t Menschdom Zal begrijpen, Hun Geluk en welvaard alleen afhangd, van Vreede Rust en Eendracht, Zonder dit als een Grond Stelling te Beschouwen, is ’t te Vreezen en te wagten, Veele Landen, en voor al ’t onze te Gronden Gaet, en de Inwoonders arm Zullen Werden.
Het is altoos een Genoegen dat Men niet Geheel Buyten aan denken is, en dus mij tot een Eer By den Staats minister in’t Geheugen te Zyn Heeft UEd Geleegentheijd mijn Achting aan ZynEd te VerZeekeren VerZoeken Zulx indagtig te Zijn, Ik kan niet verwagten den Hertog Mij aandenkt, daar de Tijd en Meenigvaldige Zaken Zulx kan doen ontgaen, echter by herjnnering Kan dit HerLeeven.
Myn Huysvrouw en kindere Zyn alle wel Mevrouw Rendorp is van een dogter bevallen, en Zeer Gelukkig; mijn dogter Hooft wensch ik Het zo Zal treffen Zy is op’t Laadst; Jetje Is altoos eeven Leevendig, Buyten wat Rhumatiqu[e] Pynen die my Bij blyven, ben ik wel, en in de omstandigheijd des Tijds altoos bedaard.
Ik hoop dikwils van Uw te hooren, en Uw Gelukstaat te Verneemen Zal my tot Genoegen
verstreken
Betuygende welmeenend & met achting te zijn
UEd dw dien
r. & Vriend
Hk Muilman
Amst: 22 Sept 1795
Willem buyten by Zyn oom Zynde heb ik, Uw Brief hem gezonden, die daar binnen korte daagen op zal antwoorden.
[1] Myn Heer & Vriend
Twee Reedenen zijn er, dat ik Uw in’t Hollandsch Beantwd., de eerste dat Zulx mij gemaklyker vald, de andere dat UEd Zig in die taal meester gemaakt Hebbende, doet onderhouden, Vergeeft mij ik De Eerste Brief onbeantwoord gelaaten heb, Ik kan niet Zegge, Juijst Veele bezigheeden mij Daar inne Hebbe weederhouden, dan Juijst wanneer Willem Schreef kwam ’t een of ander BeletZel, Hy heeft Zeeker niet vergeeten Uw van mijn achting te verZeekere De Inleggende voor hem by Uw Laadste mde 12 Septr ontfangen, hem ik hem overhandigd, ik kan Uw echter VerZeekere myn nalatigheijd, niet aan Vergeebendheyd Is toeteschryven, dikwils het Genoegen hebbende ons te onderhouden, over ’t een of ander Sujet bij Uw aanweezen Voorgevallen, en ik heb met genoegen te Zegge, Willem Zyn Verlangst Groot is van Uw te hooren, en op de Daagen dat de posten van Uw quartieren aankoomen; als ik thuijs kom, verneemt of er geen brieven voor hem Zijn, Een blyk hy altoos aan Uw indagtig is, ook Twyfel ik niet, of dit Zal Zo blyven voortduuren, en Steeds erkentelik Blyven voor de Zorg aan hem betoond.
[2] Het was my aangenaam te verneemen UEd Mevrouw desZelvs Moeder en verdere famille in welstand had aangetroffen, Ik had reeds vernoomen Uw Sejour in Hanover niet was van duur Geweest, en Zig na Brunswyk had begeeven, het geen ik nu ook bespeur Uyt de plaats daar desZelfs missive Uyt is gedateerd Zo is geComfirmeerd, echter dat UE: voorneemens is Een rysje te doen, en daar toe eenige Penningen benodigd Zijnde, op mij wilde trekken f 300: ‒ om Uw Zulx nu gemaklik te maken Zo Zenden Ik inleggende een Brief aan de Wede Heeren I. M. Geller Zoonen tot Uwent, DeZelve Vertoonende Zal Uw f 500,‒ UE: werden betaald, en Gelieft nu (by Leeven & sterven) op ’t doccument in Uw Handen, afteschrijven deeze Som te hebben ontfangen, Ik heb het tot f 500,– Gesteld om een effener Som te Bepaalen. daar wy thans Zo veele Belastinge hebben te betaalen is het Cas geld wat schaars, niet te min is het billyk, Het Geen men schuldig is te betalen, en wanneer UEd meerder nodig Heeft, Zal UEd my daar van volgens overeenkomst daar wel van verwittigen.
Ik Had niet anders gedagt, of Zouden bereyds vernoomen hebben UEd Zig geEtabluieerd had gezien, Daar ik Gerust ben, UE: overtuygt Zyt, ik veel
[3] deel Zal neemen in al ’t geene UEd kan aangaan, Zal ’t my aangenaam Zyn te verneemen UEd in een of andere Post Zyt geplaast.
Tot Heeden ben ik niet geslaagt by
myn Zoon Iemand te vinden na myn genoegen, ofschoon Veele aanZoeken hebben gehad, dan Zeederd korte daagen is mij een Heer voorgedragen daar ik waarschynlijk toe Zal overgaen, Het is niet onverschillig aan Wien men de Educatie toevertrouwd en voor al voor een Jongeling op Zijn Jaaren, (Dat Juyst in’t gebrooken komt) Daar bij de Tyden die wij beleeven admitteeren niet, een ieder in Zyn Huijs te Haalen, voor en aleen lenige kennisse of Grondige Imformatie te hebben bekoomen
Ik heb van den
Heer Munter eyndelik Berigt bekoomen, dat ZynE: nerveus Mevr. Godin, ’t Saisoen te Piermont heeft doorgebragt Maar thans weeder na Hanover geretourneerd is. Deeze PLaats en derzelve Inwooners Schynen Hun Zeer te Bevallen, Myn Zwager Lampsints Heeft daar meede eenige dagen doorgebragt Dog zo als ik Geloof thans op Zyn retour is
Ik heb mij voorgeschreeven omtrent ’t Politicque met te Schryven,
alleen Zyn myne Hartelyke Wenschen, den Hemel Spoedig een generale Vreede over gansch Europa mag geeven, en dat [4] Eyndelik ’t Menschdom Zal begrijpen, Hun Geluk en welvaard alleen afhangd, van Vreede Rust en Eendracht, Zonder dit als een Grond Stelling te Beschouwen, is ’t te Vreezen en te wagten, Veele Landen, en voor al ’t onze te Gronden Gaet, en de Inwoonders arm Zullen Werden.
Het is altoos een Genoegen dat Men niet Geheel Buyten aan denken is, en dus mij tot een Eer By den Staats minister in’t Geheugen te Zyn Heeft UEd Geleegentheijd mijn Achting aan ZynEd te VerZeekeren VerZoeken Zulx indagtig te Zijn, Ik kan niet verwagten den Hertog Mij aandenkt, daar de Tijd en Meenigvaldige Zaken Zulx kan doen ontgaen, echter by herjnnering Kan dit HerLeeven.
Myn Huysvrouw en kindere Zyn alle wel Mevrouw Rendorp is van een dogter bevallen, en Zeer Gelukkig; mijn dogter Hooft wensch ik Het zo Zal treffen Zy is op’t Laadst; Jetje Is altoos eeven Leevendig, Buyten wat Rhumatiqu[e] Pynen die my Bij blyven, ben ik wel, en in de omstandigheijd des Tijds altoos bedaard.
Ik hoop dikwils van Uw te hooren, en Uw Gelukstaat te Verneemen Zal my tot Genoegen
verstreken
Betuygende welmeenend & met achting te zijn
UEd dw dien
r. & Vriend
Hk Muilman
Amst: 22 Sept 1795
Willem buyten by Zyn oom Zynde heb ik, Uw Brief hem gezonden, die daar binnen korte daagen op zal antwoorden.
×